• Slide Background Image
  Har’i Imala Itiyoophiyaan gara cehumsa dinagdeetti taasiftu keessatti
  guyyaa seena qabeessa ta’uu Looreetii Nagaa Adunyaa,Muummee
  Ministiraa keenya Dr. Abiyyi Ahimad Zoonii DinagdeeAddaa Gadaa
  (GSEZ) ifatti eegalchiisun mirkaneessaniiru jedhan Pirezidaantiin MNO.
 • Slide Background Image
  Har’i Imala Itiyoophiyaan gara cehumsa dinagdeetti taasiftu keessatti
  guyyaa seena qabeessa ta’uu Looreetii Nagaa Adunyaa,Muummee
  Ministiraa keenya Dr. Abiyyi Ahimad Zoonii DinagdeeAddaa Gadaa
  (GSEZ) ifatti eegalchiisun mirkaneessaniiru jedhan Pirezidaantiin MNO.
 • Slide Background Image
  Har'a sagantaa waldorgommiifi agarsiisa guluffii fardaa qarqara Haroo Dandiitti
  gaggeeffame irratti argamuu kiyyatti baay’een gammade jedhan PMNO Obbo Shimallis.
 • Slide Background Image
  Obbo Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa
  Piroojektii Ijaarsaa Masaraa MNO jalqabsiisan
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Kurmaana 3ffaa Bara 2015 fi Kallattii Karoora Bara 2016
 • Slide Background Image
  Kabaja Ayyaana Fiichee Cambalaalaa Bara 2015
 • Slide Background Image
  Pirezidaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa
  Barataa Kalaqa addaa hojjate Badhaasan.
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Hojiilen Magaalota Oromiyaatti hojjetaman dhimmoota
  xiyyeeffannoo Afur gidduugaleeffatu Pirezidaant Shimallis.
 • Slide Background Image
  Dhaabbiileen Misooma Naannoo Oromiyaa fedhiifi karoora
  Mootummaa naannichaa beekuun,karoorfatanii hojjechuu akka qaban,
  PMNO Obbo Shimallis Abdiisaa eeran
 • Slide Background Image
  Mootummaan Naannoo Oromiyaa Aadaa hojii hawaasa
  keenyaa fooyyessuun Induustirii Manuufakcheriingii babbaal'isuuf hojjetaa jira."
  Perzidaant Shimallis.
 • Slide Background Image
  Mootummaan Naannoo Oromiyaa godinaalee sababaa hanqina
  roobaan miidhamaniif deeggarsa barbaachisu taasisaa jiraachuu
  Pirezidaant Shimallis eeran.
 • Slide Background Image
  Karoorri Hojii Bara 2015 Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bakka Pirezidaantiin
  Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaafi Sadarkaa
  Itti Aanaa Pirezidaantiitti, Qindeessitoonni Kilaasteraa
  argamanitti Ilaalamuu eegale.
 • Slide Background Image
  Hirmaannaa ummataatiin nageenya,misoomaafi
  kenniinsa tajaajilaa keenya cimsinee itti fufsiisuu
  qabna." Obbo Awwaluu Abdii
 • Slide Background Image
  Mootummaan Naannoo Oromiyaa iddoolee hongeen
  midhaman dandamachiisuuf hojjetaa jiraachuu beeksise.
 • Slide Background Image
  Gumiin Balal Marsaa 20ffaan Mata Duree 'Ijaarsa Bu'uuraalee
  Nageenyaafi Itti Fayyadama Miidiyaa' jedhurratti
  Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaatti gaggeeffameera.
 • Slide Background Image
  Hir'inas ta'ee, milkaa'ina hojii keessatti argannee hundattu abbaa gochuu
  qabna'' Pir.Shimallis. Waltajjiin Gamaggama Raawwii Hojii Paartiifi Mootummaa Naannoo
  Oromiyaa Kurmaanni 3ffaan Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti Gaggeeffamaa Jira.
 • Slide Background Image
  Qormaanniifi rakkooleen biyya keenya mudatan
  kanneen,injifannoo caaluuf nu si'eessani malee kan nu
  jilbeeffachiisan miti" Obbo Awwaluu Abdii
 • Slide Background Image
  Walitti Dhufeeya Naannoolee Obolaa
 • Slide Background Image
  Walitti Dhufeeya Naannoolee Obolaa
 • Slide Background Image
  Walitti Dhufeeya Naannoolee Obolaa
 • Slide Background Image
  Anaa Dhufu ijooollee Biyyaa
 • Slide Background Image
  Baga Nagaan qe'ee keessan,Oromiyaa badhaatuufi
  miidhagduutti dhuftan! Welcome to your home land,Oromia
 • Slide Background Image
  Hawwata Tuurizimii Naannoo Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Mekaaniyizeeshinii fi Kilastara Qonnaa
 • Slide Background Image
  Goosoota Hawwata Turizimii Naannoo Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Barnoota barnoota, ammas barnootaa
  Kana ta’uu qaba, kaayyon Oromootaa

          BAGA GARA MARSAARITTII WAJJIRA PIREZIDAANTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DHUFTAN

Ijaarsa Sirna Oromoon hundeeffama biyya Itiyoophiyaa baroota kumaatamaan lakka’aaman keessatti injiifanno galmeessise qabsoo walirraa hincinne keessa darbe eenyummaa fakkeenya Biyyaa fi Afrikaaf ta’u siyaasa fi bulchinsa  Sirna Gadaa, Hawaasa-dinagdee hammattummaa fi ida’aachuun masakamen as geenye. Har’as Oromoon sirna, duudhaa fi sona fakkeenyumma qabu kanaan rakkoleen boqonnaa qabsoo isa mudataa jiran akkamitti akka cee'u seenaa fi sirnaan bareechee beekaa.Boqonnaan qabsoo keessatti argamnu kun, madaalliif bifa kamiinuu addaa. Oromoon sirna darban keessatti injiifannoo akka biyyaaf eenyummaan isaan galmeeffaman akka yakkaatti yaadamaa seenaa injifannoo biyya utube qabu akka moolqamuu ta’e ture ifatti hubachaa, qaacceeffataa, deebisee dhuunfachaa biyya harkaa qabu ceessisuuf ciminaan hojjetaa jiru irratti argamnaa. Gama biraan sadarkaa qabsoo irra gaheenye kan keessatti uummanni keenyaa miidhaa fi miira seenaa kaleessa keessa kaa’uun feedhi murna fi dhunfaa isaaniif akka tolu gaadi’uuf yaalame fashaleessaa injifannoo sabaa fi biyyaa sirnaan utubamtee fi ititte ijaaruuf Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa yeroo kamu caalaa xiyyeeffanoon hojetaa jira.

Suuraa adda addaa

NUU QUNNAMAA

 • Bilbilaa:-0115510155
 • Fax:-0115513642/0115519633
 • E-Mail:info@oromia.gov.et
 • Website:-www.oromia.gov.et
 • Postaa:-101769

Midiyaa Hawaasa

 

 

  Waa`ee Waajjira        Bulchiinsa        Diyaaspooraa        Daarektaroota       Oduu       Nuu Qunnamaa

  Copyright @2021 by Oromia President Office| www.oromia.gov.et