Suuraa adda addaa

Waajjirri Pireezidantii fi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa (WPMMBMNO) akkaataa Labsii Aangoo fi gahee hojii qaama Raawwachiiftuu Mootummaa Naannichaa irra-deebiin murteessuuf bahe lakk.213/2011 keewwata 17 tiin  fi Dambii Waajjira Qindeessaa Walta’iinsa Mootummaa fi Qaamolee Dhuunfaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lakk 198/2010”aangoo fi gahee hojii armaan gaditti tarreeffaman kan qabuu dha. Haaluma kanaan waajjirichi

VISITOR COUNTER

website hit counter

NUU QUNNAMAA

  • Bilbilaa:-0115510155
  • Fax:-0115513642/0115519633
  • E-Mail:info@oromia.gov.et
  • Website:-www.oromia.gov.et
  • Postaa:-101769

Midiyaa Hawaasa

 

 

    Waa`ee Waajjira        Bulchiinsa        Diyaaspooraa        Daarektaroota       Oduu       Nuu Qunnamaa

    Copyright @2021 by Oromia President Office| www.oromia.gov.et