Investmentii bal’isuu
         A) Raawwii hanga ammaa jiru

Madda Invastmentii

Baay’ina

%

1. Biyya Keessa (Domestic)

9,951

92.6

2.  Diaspra

390

3.6

3. Biyya Alaa (FDI)

371

3.5

4. Shariika ( Joint Venture)

30

0.3

Ida’ama

10,742

100

Suuraa adda addaa

NUU QUNNAMAA

  • Bilbilaa:-0115510155
  • Fax:-0115513642/0115519633
  • E-Mail:info@oromia.gov.et
  • Website:-www.oromia.gov.et
  • Postaa:-101769

Midiyaa Hawaasa

 

 

    Waa`ee Waajjira        Bulchiinsa        Diyaaspooraa        Daarektaroota       Oduu       Nuu Qunnamaa

    Copyright @2021 by Oromia President Office| www.oromia.gov.et