Oromiyaa keessatti Invastimantii Gaggeessuun carraa inni Qabu

 • Haala teessumma Lafa naannichaa
 • Baay’ina Ummataa(Humna Hojii fi Gabaa),
 • Bu’uura Misoomaa Gahaa ta’e jiraachuu (Haala Mijaawaa Gabaa Biyya keessaa fi alaaf mijaawaa ta’uu),
 • Keenaa Qabeenya Umamaa,
 • Paakeejiiwwan onnachiiftuu Jajjabeessaa,
 • Hoj-maata invastimantii salphaa fi iftoomina qabuu

Suuraa adda addaa

NUU QUNNAMAA

 • Bilbilaa:-0115510155
 • Fax:-0115513642/0115519633
 • E-Mail:info@oromia.gov.et
 • Website:-www.oromia.gov.et
 • Postaa:-101769

Midiyaa Hawaasa

 

 

  Waa`ee Waajjira        Bulchiinsa        Diyaaspooraa        Daarektaroota       Oduu       Nuu Qunnamaa

  Copyright @2021 by Oromia President Office| www.oromia.gov.et