Kaappitaala fi Carraa Hojii

 • Kaappitaalli Galamaa’e-------------- Bil 127
 •  Carraa Hojii Uumame --------------
 •  Dhaabbii ---------------------------191,246
 •  Yeroo ------------------------------353,698
 •  Walii gala carraa hojii uumame-----544,944

Baay’ina Pirojeektoota Seektaraan

 • Qonna  --------------------------------1338
 •  Agro-Industry -------------------------1956
 •  Maanufakcharingii --------------------1856
 •  Tajaajila -------------------------------5592

 Waliigala Pirojeektootaa----------------10,742

Suuraa adda addaa

NUU QUNNAMAA

 • Bilbilaa:-0115510155
 • Fax:-0115513642/0115519633
 • E-Mail:info@oromia.gov.et
 • Website:-www.oromia.gov.et
 • Postaa:-101769

Midiyaa Hawaasa

 

 

  Waa`ee Waajjira        Bulchiinsa        Diyaaspooraa        Daarektaroota       Oduu       Nuu Qunnamaa

  Copyright @2021 by Oromia President Office| www.oromia.gov.et