Piroojektoota Naannoo Oromiyaatti ijaaramaa jiran yeroofi qulqullina qabameen xumuruuf kutannoon hojjetamaa jiraachuu Itti Aanaan Pirezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii himan.

  • 04 Jan 2024
  • Posted by WPMNO
  • 0 Comments

 

Haala raawwii piroojektoota naannichaa kurmaana lamaan darbanii, hoggansa olaanoo naannichaa waliin kan qoratan Itti Aanaan Pireezidaantii MNO Obbo Awwaluun, piroojektoonni naannichaa qormaata garagaraa keessatti kan hojjetaman ta'us raawwiin jiru gaarii ta'uu ibsaniiru.
Waltajjii kanarratti Naannoo Oromiyaa keessatti 
Bara 2016 keessa pirojektoonni gosa garaa garaa 30,718 qarshii bil. 110 oliin ijaaramaa jiraachuu kan ibsame yoota'u, piroojektoota kanneeniif Biirooleefi caasaaleen mootummaa sadarkaa sadarkaan jiran xiyyeeffannaa dursaa kennuun tajaajila uummataaf oolchuuf hojjechuu akka qaban waltajjicharratti obbo Awwaluun hubachiisaniiru.
Pirojektoonni naannichatti ijaaramaa jiran waliigala % 40 irra jiraachuu kan himan obbo Awwaluun ji’a kana irraa eegalee hojiin pirojektootaa hundi ji’a ji’aan yoo xiqqaate % 20 dabaluu akka qabu hubachiisaniiru.
Hoggantoonni Biiroleefi dhaabbileen ijaarsaa waltajicha irratti hirmaatanis deeggarsaafi hordoffii barbaachisaa pirojektootaaf taasisuun yeroo qabameef keessatti xumuruuf kan hojjetan ta’uu himaniiru.
Naannoo Oromiyaatti pirojektoonni mootummaa Federaalaa, kan naannoo, Aanooleefi qaamolee deeggarsaa garaa garaan ijaaramaa jiru madda komii osoo hin taane tajaajila Uummataaf akka ooluf xiyyeeffannoon akka hojjetamuuf kallattiin kaa'ameera.