1.  Daayirektoreetii Dhimmoota Bulchiinsaa, Iyyannoo fi Komii Ummataa.... Obboo Qana’aa

 

2. Daayirektoreetii Hordoffii fi Raawwii Imaammataa fi Tarsiimoo.............Obboo Tashoomaa Moosisa

 

3. Daayirketoreetii Dhimmoota Mana Maree Bulchiinsaa.... Obboo Geetuu Wayyeessa

 

4. Daayirektooreetii Dhimmoota Pirootokolii fi Qunnamtii Keessaa fi Alaa... Obboo Galatuu Tuke

 

5. Daayirektoreetii Dhimmoota Hirmaannaa  Diyaasporaa.... Ahimaad Jundii

 

6. Daayirektoreeti Karoora, Baajata, Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii... Obboo Mangistuu Axinafuu

 

7. Daayirektoreeti Bulchiinsa fi Misooma Qabeenya Humna Namaa... Obboo Birhanuu Urgeessaa

 

8.Garee Qondaala Namuusaa fi Farra Mlaamaltummaa... Addee Asteer Dasta’alama

9. Garee Idileessuu Koorniyaa fi Dargaggoo.... Addee Mul’alam Tasafyee

10. Garee Riifoormii fi Bulchiinsa Gaarii

11. Garee TQO....Obboo Andu’alam Tashoomaa

            Lakk. Bilbilaa:- 0911308880

            E-Mail:- anduoropoict@gmail.com

12. Garee Kommunikeshinii... Obboo Aschaloow

Suuraa adda addaa

NUU QUNNAMAA

  • Bilbilaa:-0115510155
  • Fax:-0115513642/0115519633
  • E-Mail:info@oromia.gov.et
  • Website:-www.oromia.gov.et
  • Postaa:-101769

Midiyaa Hawaasa

 

 

    Waa`ee Waajjira        Bulchiinsa        Diyaaspooraa        Daarektaroota       Oduu       Nuu Qunnamaa

    Copyright @2021 by Oromia President Office| www.oromia.gov.et