Obbo Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Piroojektii Ijaarsaa Masaraa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jalqabsiisan

  • 01 Jun 2023
  • Posted by Milkiisaa
  • 0 Comments

Waliigalteen ijaarsa piroojektichaa Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaafi dhaabbata Chaayinaa Siivil Injineriingi Konistiraakshin Korporeeshin (China Civil Engineering Construction Corporation – CCECC) gidduutti kan mallatteefamedha. Diizaayiniin ijaarsa kanaa aadaa, duudhaa, seenaafi ilaalcha ummata Oromoo kan calaqisuufi iddoo seena qabeessa amma Waajjirri Pirezidaantii jirutti kan ijaaramudha. Ijaarsi kun gamoowwan Waajjira Pirezidaantii, Waajjira Kaabinee, Galmoota adda addaa, Masaraa, Paarkiingiifi kanneen biro tajaajila adda addaatiif oolan ofkeessaa qabuudha. Piroojektiin kun waggoota lama keessatti kan xumuramu ta'uu walli galteen taasifame kan mul'dhisu yoota'u, Waajjirri Pirezidaantii MNO yeroo kaa'ame keessatti akka xumuramu gahee irraa barbaachisu hunda bahuudhaaf qophii ta'uu sirna walii galtee kanarratti ibseera.