Obbo Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, kaffaltoota gibiraa 129 beekamtii kennan

  • 19 May 2023
  • Posted by WPMNO
  • 0 Comments

Abboomummaa seera taaxii waggaa tokkoof turus labsan. Sirni beekamtii kun kaffaltoota gibiraa amanamuumaadhaan gibira isaanii beeksisanii kaffalaniif sadarkaa meetii, warqeefi pilaatiniyaamiitti kan kennamedha. Qaamoonni guyyaa harraa beekamtii argatan, Ambaasaaddara kaffaltii gibiraa ta’uun kan tajaajilan ta’a. Bifuma walfakkaatun, Pirezidaanti Shimallis, guyyaa harraa labsii abboomummaa seera taaxii waggaa tokkoof turu labsaniiru. Labsiin waggaa tokkoof turu kun caasaaleen mootummaa gubbaadhaa hanga gadii jiran seerrii taaxii kabajamee gibirri mootummaa akka hin harcaane taasisuu irratti sosochii uumanii akka hojjetan kan kaayyeffateedha.