Jilli Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu agarsiisa Qonnaa Godaambaa Saayinsiitti qophaa’e daawwatee jira.

  • 13 May 2023
  • Posted by WPMNO
  • 0 Comments

Daawwannaa kana irratti Ministirri Qonnaa Girmaa Amantee (PhD) argamuun kan daawwachiisan yoota'u, abbootiin Gadaa, qonnaan bultoonni adda duree fi qooda fudhattoonni argamuun daawwachaa jiru.
Yuuniyeenoonni ,waldaaleen hojii gamtaa, giddugaloonni qorannoo  qonnaa, Qonnaan bultoonni fi dhaabbileen gara garaa hojii qonnaarratti hirmaatan oomisha qonnaa adda addaa agarsiisaaf dhiyeessaniiru