Har'a Mandara Ikoo-Turizimii Wancii-Dandii eebbisuu keenyaan gammachuu guddaatu natti dhagahama jedhan Prezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa

  • 15 Jan 2024
  • Posted by WPMNO
  • 0 Comments

Har'a Mandara Ikoo-Turizimii Wancii-Dandii eebbisuu keenyaan gammachuu guddaatu natti dhagahama. Mandarri Ikoo-Turizimii kun wiirtuu qofa osoo hin taane, karra carraa hedddu kan banuudha. Misoomni turizimii adeemsa rog-hedduu hammata. Galii maddisiisuu, carraa hojii uumuufi interpiyuunaraawummaa jajjabeessuun guddina dinagdee keessatti gumaacha guddaa taasisa. Mandarri kun, turizimii itti fufiinsa qabu misoomsuu, bareedina umamaafi qabeenya aadaa keenya kunuunsuun dhaloota dhufuuf dabarsuuf kan nudandeessisuudha. Mandarichi namoota iddoo adda addaa irraa dhufan walitti fiduudhaan walhubannoodhaaf haala mijeessa. Daawwattoonni aadaa, duudhaafi haala jireenya naannoo sanaa hubachuuf carraa argatu. Kunis walhubannoofi waldanda’uu guddisa. Namoota Mandara Ikoo-Turizimii kana dhugoomsuuf gumaachan hundaaf galatan qabu ibsuun barbaada. Hoggansaafi hojjetoota piroojektichaa, hawaasa naanniichaa, deeggartootaafi michoota keenya hundaaf ulfaadhaa jechuun barbaada. Hundaa ol, yaada isaa maddisiisuu irraa kaasee, baajata sassaabuufi hordoffii cimaa taasisuun, piroojektichi qulqullina qabameefi yeroo taa'e keessatti akka dhugoomu kan taasisan, Mummee Ministiraa keenyaafi Looreetii Nagaa Adunyaa Doktor Abiyyi Ahimad, maqaa kiyyaafi maqaa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin galateeffachuun barbaada.

ዛሬ የወንጪ-ደንዲ ኢኮ ቱሪዝም መንደር ተመርቆ በመከፈቱ ታላቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ወንጪ-ደንዲ የኢኮ ቱሪዝም ማዕከል ብቻ ሳይሆን የብዙ እድሎች መግቢያ በር ነው። የቱሪዝም ልማት ዘርፈ ብዙ ሂደትን ያጠቃልላል። ገቢ በማመንጨት፣ የስራ እድል በመፍጠር እንዲሁም ስራ ፈጠራን በማበረታታት ለኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያደርጋል። መንደሩ ዘላቂ ቱሪዝምን ለማልማት፣ የተፈጥሮ ውበትና ባህላዊ ሀብታችንን ጠብቀን ለትውልድ ለማስተላለፍ ይረዳናል። መንደሩ ከተለያዩ የባህል ተሞክሮ የተውጣጡ ሰዎችን በማሰባሰብ ለመግባባት በር ይከፍታል። ጎብኚዎች የአካባቢውን ባህል፣ ወግና የአኗኗር ዘይቤዎች እንዲረዱ እድሉ ይሰጣል። ይህም እርስ በርስ ለመተዋወቅና ለመቻቻል ይረዳል። ለዚህ የኢኮ ቱሪዝም መንደር እውን መሆን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሁሉ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለፕሮጀክቱ ኃላፊዎችና ሰራተኞች፣ ለአካባቢው ማህበረሰብ፣ ለአጋሮቻችንንና ደጋፊዎቻችን ምስጋናዬን ማቅረብ እወዳለሁ። ከሁሉ በላይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እና የአለም የሰላም ሎሬት ዶ/ር ዐቢይ አህመድ ሃሳብ ከማመንጨት ጀምሮ፣ ገቢ በማሰባሰብና ጠንካራ ክትትል በማድረግ ፕሮጀክቱ በታሰበው ጥራትና በተያዘው ጊዜ እውን እንዲሆን በማስቻላቸው በራሴና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል መንግስት ስም ላመሰግናቸው እወዳለሁ።